Oda do radości Wersja Instrumentalna

Indeks
Blog Marudy
 

Temat: NOWE 680 PYTAŃ
nie jeszcze stare, spokojnie!!!!!!!!!

A tu nowa partia

77 Populacja to:wszyscy mieszkańcy w danym kraju albo na danym terenie. W szerokim rozumieniu każdy zbiór (nie tylko ludzi), z którego można pobrać próbę do badania.

78 Populizm to powoływanie się w polityce na wolę ogółu, głoszenie haseł zgodnych z oczekiwaniami większości społeczeństwa dla łatwiejszego uzyskania przy jego pomocy dostępu do sprawowania władzy, możliwości realizacji własnych celów

79 Liberalizmem nazywamy
kierunek polityczny głoszący, iż szeroko rozumiana wolność jest nadrzędna wartością. Liberalizm wywodzi się z okresu Oświecenia, jednakże termin ten współcześnie obejmuje wiele różnorodnych nurtów politycznych.Najogólniej mówiąc liberalizm podkreśla prawa jednostki, wolność wymiany myśli, postuluje ograniczenie roli państwa do minimum, głosi nieskrępowaną (aczkolwiek w ramach prawa) działalność poszczególnych obywateli na polu gospodarczym i politycznym

82 Kworum jest to minimalna liczba członków zgromadzenia (parlamentu, stowarzyszenia, związku zawodowego), niezbędna do prowadzenia obrad lub powzięcia wiążących decyzji np. w przedmiocie wyborów, podjęcia uchwały.
Przykładowo uchwalenie ustawy przez Sejm wymaga obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów; kworum wynosi więc 230 posłów. W przypadku komisji sejmowych kworum wynosi 1/3 składu.

86 Komisje sejmowe (senackie) są to
są organami Sejmu:
powołanymi do rozpatrywania i przygotowywania spraw stanowiących przedmiot prac Sejmu,
wyrażania opinii w sprawach przekazanych pod ich obrady przez Sejm, Marszałka Sejmu lub Prezydium Sejmu
kontroli sejmowej w zakresie określonym Konstytucją i ustawą:
Zgodnie z Art.110 Konstytucji można wyróżnić dwa rodzaje komisji sejmowych: komisje stałe i komisje nadzwyczajne - czyli takie, które są powoływane przez Sejm i mają dokładnie określone: cel, zasady i tryb działania. Specjalnym rodzajem komisji nadzwyczajnej jest sejmowa komisja śledcza

90 Demokracja ateńska nie cechowała się
NAPISZE CZYM SIE CECHOWAŁA - Podstawą demokracji ateńskiej były rządy większości. Zgromadzenie wszystkich obywateli płci męskiej brało udział w głosowaniu (demokracja bezpośrednia). Wybierani urzędnicy podejmowali decyzje - starożytni nie uważali takiego systemu za demokrację, lecz oligarchię. Demokracja znaczyła (i dla niektórych wciąż znaczy) równość w podejmowaniu decyzji, nie wybór osób mających takie zadanie (demokracja pośrednia). Istniało kilka przepisów i ograniczeń dotyczących władzy zgromadzenia, z wartym odnotowania Graphe Paranomon (także ustalonym przez zgromadzenie), które nie pozwalało na przyjęcie prawa sprzecznego z innym.
Przeciwnicy demokracji nazywali ją ochlokracją (gr. ochlos), co odnosi się szczególnie do jej formy późniejszej, po Peryklesie.
Głosowanie odbywało się w miejscach publicznych przez podniesienie rąk, czasem przez fizyczny podział ("Wszyscy którzy są za, idą na lewo"), a czasem na piśmie lub przez wrzucenie kamienia. Głosować mogli tylko dorośli mężczyźni. Kobiety, dzieci, niewolnicy oraz obcokrajowcy, których wielu zamieszkiwało w Atenach, nie mieli prawa głosu.

97 Patriotyzm topostawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia dla niej ofiar. Charakteryzuje się też przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, a często także gotowością do poświęcenia własnego zdrowia lub życia. Patriotyzm to również umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka

157 Pojazd uprzywilejowany jest to pojazd, który
jest uczestnikiem ruchu o specjalnych uprawnieniach, oznaczonym w specjalny sposób dla odróżnienia od zwykłych pojazdów.Do pojazdów uprzywilejowanych należą głównie te używane w związku z ratowaniem życia i mienia ludzkiego, bądź usuwaniem skutków katastrof, są nimi także pojazdy służb odpowiedzialnych za zachowanie bezpieczeństwa - w szczególności Policji.

158 Organem uchwałodawczym w sołectwie jest
ZEBRANIE WIEJSKIE

159 Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze w formie
SOŁECTWA

160 Organem wykonawczym w gminie jest
WÓJT

161 Zabrania się wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego
na obszarze zabudowanym

164 Pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem
na przejsciach (pasach)

165 Pieszemu zabrania się wchodzenia na jezdnię
Pieszemu zabrania się:
- wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściach dla pieszych i spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi,
- przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi,
- zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko,
- przebiegania przez jezdnię,
- chodzenia po torowisku,
- wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto,
przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują
166 Władzę sądowniczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują
SĄDY I TRYBUNAŁY

168 Pieszemu zabrania się -PYTANIE 165 TO SAMO

169 W Polsce kierującego pojazdem obowiązuje ruch
PRAWOSTRONNY

182 Kierującemu rowerem zabrania się
1)jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu,
2) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na
pedałach lub podnóżkach,
3) czepiania się pojazdów

386 Hymnem Unii Europejskiej jest
Oda do radości – finałowa kantata z IX Symfonii Ludwiga van Beethovena jest hymnem Unii Europejskiej. Z racji wielojęzycznego charakteru Unii hymn posiada jedynie wersję instrumentalną opracowaną przez Herberta von Karajana .
Rada Europy w 1972 roku uznała Odę do radości za swój hymn. Poproszono jednocześnie Herberta von Karajana o aranżację monumentalnego dzieła Beethovena. Zostało ono zinstrumentowane na fortepian, instrumenty dęte i orkiestrę symfoniczną. W 1986 roku hymn wraz z flagą od Rady Europy przejęła Unia Europejska.

389 W skład Rady Europejskiej wchodzą
wchodzą szefowie państw lub rządów Państw Członkowskich, jej przewodniczący oraz przewodniczący Komisji. W jej pracach uczestniczy minister spraw zagranicznych Unii.

390 Sędziowie są powoływani przez
Prezydenta RR na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony

Źródło: frombork.nethit.pl/viewtopic.php?t=1866

 
 
Linki
 
 
   
Copyright 2006 Sitename.com. Designed by Web Page Templates