Odstąpienie od umowy kredytowej wzór

Indeks
Blog Marudy
 

Temat: powermed-wcisną kit powołując się na zdrowie dziecka ..
" />Aby poprawnie odstąpić od umowy sprzedaży i kredytu jako konsument należy:
1. Napisać pismo o odstąpieniu od umowy sprtzedaży wg. wcześniej podanego wzoru na str. 1
2. Wysłać pismo do firmy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
3. Jednocześnie kopię tego pisma załączyć do pisma kierowanego do Banku o następującej treści: " W związku z odstapieniem od umowy sprzedaży ..... ( podać z kim i kedy zawarta umowa) oświadczam, że na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 100, poz. 1081 ze zm.) moje odstąpienie od tej umowy uznaję jako skuteczne także wobec umowy o kredyt konsumencki ( i tu można podać nr umowy... z dnia. ...)

Uwaga! Jeśli napiszemy osobno do sprzedawcy i osobno wypełnimy wzór oświadczenia załączonego do umowy kredytowej i wyślemy do banku ... to bank może takie oświadczenia potraktować jako odstapienie tylko od umowy kredytu i zażąda wtedy od konsumenta zwrotu wypłaconego sprzedawcy kredytu. Tym bardziej jeśli sprzedawca będzie blokował zwrot urządzenia.

W razie problemów koniecznie zgłośić się jak najszybciej do właściwego miejscowo powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentow ... adresy rzeczników na str. www.uokik.gov.pl , www.skp.pl - tutaj funkcjonuje bezpłatna infolinia konsumencka i udzielane są porady prawne.

Życzę powodzenia w walce z nieuczciwym sprzedawcą !!!!
Źródło: forum.oszukany.pl/viewtopic.php?t=708Temat: powermed-wcisną kit powołując się na zdrowie dziecka ..
" />Wysyłasz oświadczenie o odstapienie od umowy


OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAWARTEJ POZA LOKALEM PRZEDSIĘ:BIORSTWA

Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny odstępuję od umowy ........................................ nr ............................................ zawartej dnia ............................................... w ................................................................ Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ......................................................................... złotych) przekazem pocztowym na adres ................................................................................................ ............................................................................. / na konto ...................................................... ..................................................................................................................................................... Jednocześnie proszę o odebranie ................................................................................................, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu...............................
podpis konsumenta


Jesli było na kredyt to wzór wygląda tak :


OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAWARTEJ POZA LOKALEM PRZEDSIĘ:BIORSTWA

Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny odstępuję od umowy ........................................ nr ............................................ zawartej dnia ............................................... w ...............................................Jednocześnie proszę o odebranie ................................................................................................, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu...............................
podpis konsumenta

Musisz także odstapić od umowy o kredyt, wniosek musisz mieć razem z umową kredytową.
Źródło: forum.oszukany.pl/viewtopic.php?t=708


Temat: WELMAX
" />WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Autor: Gość: Agnieszka

Wierzą że jest na rynku wiele firm uczciwych sprzedających pościel po normalnych
cenach i nieopowiadających bzdur o jej ponadnormalnych właściwościach, ale i
istnieją
naciągacze, którzy żerują na naiwności zwłaszcza starszych ludzi. Sprzedają oni
po absurdalnych cenach kołdry, podkłady i poduszki z wełny wmawiając że wełna
jest antyalergiczna, że roztocza z niej uciekają że nie trzeba prać bo się nie
brudzi i że leczy wszystko...

Prezentacje odbywają się w klubach seniora, na uniwersytetach trzeciego wieku
itp. miejscach. Czasami na zaproszeniach nawet dodają że "prezentacja tylko dla
osób powyżej 45 roku życia" - żeby im młodzi i świadomi konsumenci nie
przeszkadzali w wkręcaniu starszych ufnych ludzi.

. Moja 88 letnia babcia została oszukana przez inną firmę.
Na szczęście dowiedziałam się o tym
cudownym zakupie przed upływem 10 dni jakie konsument ma na zwrot
nieużywanego towaru, gdy towar nabywany jest poza lokalem przedsiębiorstwa.

PODAJĘ WZÓR ODSTAPIENIA OD UMOWY - WZÓR Z FEDERACJI KONSUMENTÓW

......................, dn. ........................

................................................
imię, nazwisko i adres konsumenta

..........................................
nawa i adres przedsiębiorstwa

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAWARTEJ POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie
niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez
produkt niebezpieczny odstępuję od umowy
........................................ nr
............................................ zawartej dnia
............................................... w
................................................................ Proszę o zwrot
kwoty .................. zł (słownie
.........................................................................
złotych) przekazem pocztowym na adres
................................................................................................
............................................................................. /
na konto ......................................................
.....................................................................................................................................................
Jednocześnie proszę o odebranie
................................................................................................,
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu...............................
podpis konsumenta

Komentarz - OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ POZA LOKALEM
PRZEDSIĘBIORSTWA

Ustawa jest tutaj http://www.federacja-konsumentow.org.pl ... ?story=332

* Zgodnie z Ustawą z dnia 2 maca 2000 r. o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22, poz. 271) konsument, który zawarł umowę
poza lokalem przedsiębiorstwa (np. w swoim do- mu lub miejscu pracy), może od
niej odstąpić bez podawania przyczyn wciągu 10 dni od zawarcia umowy.

* Aby odstąpić od umowy konsument musi złożyć pisemne oświadczenie o
odstąpieniu. Wzór takiego oświadczenia powinien otrzymać od swego kontrahenta
przed zawarciem umowy. Na wzorze tym powinno znaleźć się oznaczenie
przedsiębiorcy, tzn. jego imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwa
przedsiębiorstwa i jego
siedziba.

* Jeśli kontrahent nie poinformuje konsumenta o prawie odstąpienia od umowy,
to konsument może od takiej umowy odstąpić w terminie 10 dni od momentu, kiedy
uzyskał informację o prawie odstąpienia. Nie może to jednak nastąpić po upływie
trzech miesięcy od wykonania umowy.

* W razie odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą, a konsument jest
zwolniony z wszelkich zobowiązań. Strony zwracają sobie wstanie niezmienionym
to, co nawzajem świadczyły, a jeśli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat,
to należą się od nich odsetki ustawowe.

UWAGA KREDYT WZIĘTY NA ZAKUPIONY TOWAR

Ja ze swej strony dodam że można rozwiązać również umowę na kredyt, gdyż
najczęściej sprzedaż odbywa się na raty - stanowi o tym ustawa o kredycie
konsumenckim
http://www.federacja-konsumentow.org.pl ... ?story=329
polecam artykuł 12 tej ustawy
Art. 12.

1. Jeżeli kredyt konsumencki przeznaczony był na nabycie określonej rzeczy lub
usługi na podstawie umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na
odległość, to odstąpienie przez konsumenta od tej umowy jest skuteczne także
wobec umowy o kredyt konsumencki.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, kredytodawca
obowiązany jest zwrócić poniesione przez konsumenta koszty zgodnie z trybem
określonym w art. 11 ust. 5.

Polecam też inne artykuły z tej ustawy,


pozdrawiam i nie dajmy się, są narzędzia aby z tym walczyć
Agnieszka
Źródło: forum.oszukany.pl/viewtopic.php?t=1005


Temat: WELMAX
" />
">WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Autor: Gość: Agnieszka

Wierzą że jest na rynku wiele firm uczciwych sprzedających pościel po normalnych
cenach i nieopowiadających bzdur o jej ponadnormalnych właściwościach, ale i
istnieją
naciągacze, którzy żerują na naiwności zwłaszcza starszych ludzi. Sprzedają oni
po absurdalnych cenach kołdry, podkłady i poduszki z wełny wmawiając że wełna
jest antyalergiczna, że roztocza z niej uciekają że nie trzeba prać bo się nie
brudzi i że leczy wszystko...

Prezentacje odbywają się w klubach seniora, na uniwersytetach trzeciego wieku
itp. miejscach. Czasami na zaproszeniach nawet dodają że "prezentacja tylko dla
osób powyżej 45 roku życia" - żeby im młodzi i świadomi konsumenci nie
przeszkadzali w wkręcaniu starszych ufnych ludzi.

. Moja 88 letnia babcia została oszukana przez inną firmę.
Na szczęście dowiedziałam się o tym
cudownym zakupie przed upływem 10 dni jakie konsument ma na zwrot
nieużywanego towaru, gdy towar nabywany jest poza lokalem przedsiębiorstwa.

PODAJĘ WZÓR ODSTAPIENIA OD UMOWY - WZÓR Z FEDERACJI KONSUMENTÓW

......................, dn. ........................

................................................
imię, nazwisko i adres konsumenta

..........................................
nawa i adres przedsiębiorstwa

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAWARTEJ POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie
niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez
produkt niebezpieczny odstępuję od umowy
........................................ nr
............................................ zawartej dnia
............................................... w
................................................................ Proszę o zwrot
kwoty .................. zł (słownie
.........................................................................
złotych) przekazem pocztowym na adres
................................................................................................
............................................................................. /
na konto ......................................................
.....................................................................................................................................................
Jednocześnie proszę o odebranie
................................................................................................,
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu...............................
podpis konsumenta

Komentarz - OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ POZA LOKALEM
PRZEDSIĘBIORSTWA

Ustawa jest tutaj http://www.federacja-konsumentow.org.pl ... ?story=332

* Zgodnie z Ustawą z dnia 2 maca 2000 r. o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22, poz. 271) konsument, który zawarł umowę
poza lokalem przedsiębiorstwa (np. w swoim do- mu lub miejscu pracy), może od
niej odstąpić bez podawania przyczyn wciągu 10 dni od zawarcia umowy.

* Aby odstąpić od umowy konsument musi złożyć pisemne oświadczenie o
odstąpieniu. Wzór takiego oświadczenia powinien otrzymać od swego kontrahenta
przed zawarciem umowy. Na wzorze tym powinno znaleźć się oznaczenie
przedsiębiorcy, tzn. jego imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwa
przedsiębiorstwa i jego
siedziba.

* Jeśli kontrahent nie poinformuje konsumenta o prawie odstąpienia od umowy,
to konsument może od takiej umowy odstąpić w terminie 10 dni od momentu, kiedy
uzyskał informację o prawie odstąpienia. Nie może to jednak nastąpić po upływie
trzech miesięcy od wykonania umowy.

* W razie odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą, a konsument jest
zwolniony z wszelkich zobowiązań. Strony zwracają sobie wstanie niezmienionym
to, co nawzajem świadczyły, a jeśli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat,
to należą się od nich odsetki ustawowe.

UWAGA KREDYT WZIĘTY NA ZAKUPIONY TOWAR

Ja ze swej strony dodam że można rozwiązać również umowę na kredyt, gdyż
najczęściej sprzedaż odbywa się na raty - stanowi o tym ustawa o kredycie
konsumenckim
http://www.federacja-konsumentow.org.pl ... ?story=329
polecam artykuł 12 tej ustawy
Art. 12.

1. Jeżeli kredyt konsumencki przeznaczony był na nabycie określonej rzeczy lub
usługi na podstawie umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na
odległość, to odstąpienie przez konsumenta od tej umowy jest skuteczne także
wobec umowy o kredyt konsumencki.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, kredytodawca
obowiązany jest zwrócić poniesione przez konsumenta koszty zgodnie z trybem
określonym w art. 11 ust. 5.

Polecam też inne artykuły z tej ustawy,


pozdrawiam i nie dajmy się, są narzędzia aby z tym walczyć
Agnieszka

oszukana???? Nikt ją napewno nie zmuszał do zakupu,więc zastanów sie co piszesz kobieto,ani ładu ani składu,a to ze jest 10 dni na zwrot to wszyscy wiedzą ,bo nawet na umowie pisze,wiec nowosci nie ujawniłas
Źródło: forum.oszukany.pl/viewtopic.php?t=1005
 
 
Linki
 
 
   
Copyright 2006 Sitename.com. Designed by Web Page Templates